De website maakt gebruik van COOKIES
Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring. Als u doorgaat met behulp van onze website, gaan we ervan uit dat u tevreden bent om alle cookies te ontvangen op deze website.
×
RAE Benelux B.V.
Menu
 1. De verhuur van apparaten (waaronder zijn te verstaan alle door de verhuurder verhuurde voorwerpen, daaronder mede begrepen pluggen, kabels, etc.) geschiedt uitsluitend op de navolgende voorwaarden welke voor beide partijen bindend zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De duur van de huur is een week of een veelvoud daarvan. Indien het apparaat niet op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode bij de verhuurder is binnengekomen wordt de huurperiode automatisch met steeds een week verlengd totdat het apparaat terugontvangen is.
 3. De huurperiode vangt aan op de dag waarop het apparaat door de verhuurder wordt verzonden en eindigt op de dag waarop het goed, gedurende de gebruikelijke werktijden, door de verhuurder terugontvangen wordt. Indien de verzending onverwijld langer duurt dan verwacht dient u dit op de dag van ontvangst te melden, dit zal dan door de verhuurder geverifieerd worden bij de desbetreffende transporteur.
 4. De huur wordt per week berekend, gedeelten van een week worden als hele weken afgerond. Een week wordt geacht te bestaan uit 7 opeenvolgende dagen, inclusief de dag waarop de huur aanvangt. De verhuurprijs wordt opgegeven in de opdrachtbevestiging of, bij de dag waarop de huur aanvangt.

De huurprijs wordt opgegeven in de opdrachtbevestiging of, bij ontbreken daarvan, in de betreffende factuur. Deze prijs komt overeen met de in de geldende prijslijst voor de periode van een week aangegeven huurprijs. Bovendien wordt de wettelijk verschuldigde omzetbelasting in rekening gebracht.

 1. Indien het apparaat niet door de verhuurder wordt afgehaald wordt het apparaat door RAE Benelux b.v. franco aan u verzonden. U dient het apparaat franco aan RAE Benelux b.v. retour te sturen zodra het apparaat niet meer nodig is. Eventueel bijzonder transport geschiedt alleen in overleg en zal ten alle tijden doorbelast worden aan de huurder.
 2. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder het apparaat direct gefrankeerd terug te zenden aan RAE Benelux b.v.. De terugzending van het apparaat, inclusief de toebehoren en de aanwijzingen voor het gebruik, dient in de originele verpakking te geschieden of, bij ontbreken daarvan, in een tegen breuk beveiligende, vakkundig uitgevoerde verpakking naar RAE Benelux b.v. De huurder is tot aan het moment dat het goed feitelijk weer door de verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schaden aan het gehuurde goed.

7A. De huurder verplicht zich het apparaat onder zijn beheer te houden, behoudens terugzending naar de verhuurder volgens de instructies als omschreven in 6. Het is de huurder in het bijzonder verboden het apparaat naar een ander land te vervoeren of het daar te gebruiken of te laten gebruiken. Tenzij schriftelijk te zijn overeengekomen met de verhuurder.

B. De huurder dient het apparaat zorgvuldig te gebruiken en mag het alleen door bekwame vakmensen op de door verhuurder voorgeschreven wijze en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften laten bedienen.

C. De huurder dient bij het gebruik van het apparaat alle instructies van de fabrikant of verhuurder op te volgen.

D. Beschadiging van het gehuurde goed dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder te worden medegedeeld.

E. De door de verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde goed waaronder mede wordt verstaan reparatie– en reinigingskosten, komen voor rekening van de huurder.

F. De als gevolg van de beschadiging, reiniging en reparatie voorts geleden schade, waaronder huurderving, komt voor rekening van de huurder.

G. In geval van beslaglegging op het apparaat dient de huurder onverwijld een kopie van het proces verbaal van beslag met bijlagen aan RAE Benelux b.v. toe te zenden. Indien door een derde enig recht op het goed wordt gepretendeerd, stelt de huurder de verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte.

H. Identificatie-materiaal aangebracht door de verhuurder, met de verhuurder verbonden ondernemingen of fabrikanten, welke op het apparaat zijn aangebracht mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

I. De huurder is niet gerechtigd veranderingen, afregelingen of reparaties aan het apparaat uit te voeren of te trachten uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

J. Toebehoren die niet met het apparaat worden teruggezonden worden aan de huurder in rekening gebracht. De verhuurder tracht een redelijke hoeveelheid verbruikstoebehoren, zoals registratiepapier, inkt, filters e.d. in voorraad te houden. Het feit dat dergelijke toebehoren niet of niet snel door de verhuurder of een leverancier geleverd kunnen worden geeft de huurder niet het recht de huurovereenkomst op te schorten.

8A. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient na ontdekking onverwijld door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden medegedeeld.

B. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed, onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.

C. In geval van vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen, op grond van het huurcontract verschuldigd, te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de huurder gehouden om in verband met huur- c.q. winstderving door verhuurder aan verhuurder een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 3 maanden van de op de verhuurovereenkomst vermelde huurprijs.

 1. Het huurbedrag met eventuele kosten en omzetbelasting dient zonder enige korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn op een der door RAE BENELUX b.v. aangegeven bank- en/of giro rekening(en).
 2. De levertijd wordt door de verhuurder vrijblijvend opgegeven. De verhuurder doet zijn best zich aan deze tijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke bij de huurder ontstaat door vertraging in de levertijd.
 3. Opzegging van de huurovereenkomst tegen een datum voor het einde van de overeengekomen huurperiode kan slechts geschieden met wederzijds goedvinden en op de eventueel door de verhuurder te stellen voorwaarden. In geval van faillissement, surseance van betaling, concordaat, een vrijwillige schuldenregeling, executoriaal beslag op de eigendommen, overlijden of curatele van de huurder, alsmede in geval van enige wanprestatie door de huurder, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en, onverminderd zijn overige uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, waaronder met name de punten 6, 7 en 12 van deze verhuurvoorwaarden, het goed op kosten van de huurder in zijn bezit te nemen. Indien een van de in de vorige zin genoemde gevallen zich voordoet is de huurder van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling in gebreke. Alle kosten die de verhuurder in de in de voorlaatste zin genoemde gevallen moet maken, daaronder begrepen de kosten die niet door de Rechter ten laste van de verliezende partij worden gebracht, komen ten laste van de huurder. Laatstgenoemde kosten worden op 10 % van het aan de verhuurder verschuldigde, onverminderd diens recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan aantonen, dat deze kosten in feite hoger zijn.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de huurder vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd welke 3% hoger ligt dan het promessedisconto van de Nederlandsche Bank NV.
 5. Voorwaarden van de huurder welke in strijd zijn met deze voorwaarden binden de verhuurder niet, zelfs indien de verhuurder zich niet uitdrukkelijk tegen deze voorwaarden heeft verzet.
 6. Indien enige bepaling van de huurovereenkomst nietig of anderszins niet verbindend mocht zijn, doet zulks geen afbreuk aan alle overige bepalingen en zal de betrokken bepaling zodanig toegepast worden als het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de wet.
 7. De rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Voor zover de wet zulks toelaat is uitsluitend de competente Rechter te Rotterdam, of er keuze van de verhuurder van de woonplaats van de gedaagde bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende overeenkomsten waarop deze verhuurvoorwaarden van toepassing zijn.

16.RAE Benelux b.v. behoudt zich het recht om (tussentijds) een rekening voor de verhuur te sturen.

©2017 RAE Benelux BV Typefouten en wijzigingen voorbehouden

Contact

RAE Benelux bvba

Amsterdamstraat 30 
2321 Hoogstraten
België

tel: +32 (0)3 313 80 03
fax: +32 (0)3 293 42 46

info@rae.be
www.rae.be

Routeplanner (Google maps)

RAE Benelux bv

Hoofdweg 34 C
2908 LC Capelle a/d IJssel
Nederland

tel: +31 (0)10 442 61 49

info@rae.nl
www.rae.nl

Routeplanner (Google maps)

Find Us On Facebook

Wenst u direct één van onze collega's te spreken? Neem dan contact met ons op

Contact

Bel me  

Ik ben jouw persoonlijke hulp, waarmee kan ik je van dienst zijn

Bel ons

Need help?